Чому Мінприроди займається розвитком екологічної освіти?

 

Екологічна освіта – один з основних пріоритетів на шляху сталого розвитку людства. Зважаючи на це Генеральною асамблеєю ООН десятиріччя з 2005 по 2015 роки було оголошено «Декадою освіти в інтересах сталого розвитку».

У Порядку денному на ХХІ століття, представленому в 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) підкреслюється, що освіту, включаючи формальну освіту, підвищення інформованості населення і професійну підготовку, слід визнати як процес, за допомогою якого людина і суспільство можуть повною мірою розкрити свій потенціал. Освіта має вирішальне значення для сприяння сталому розвитку та розширення можливостей людей у вирішенні питань навколишнього середовища і розвитку.

У зв’язку з цим було запропоновано розглядати освіту для сталого розвитку в якості одного з основних пріоритетів досягнення нових цілей розвитку тисячоліття. Дана модель освіти передбачає перехід до такого змісту освіти, в основі якої повинні лежати широкі міждисциплінарні знання, які базуються на гармонізації взаємовідносин людини, суспільства і природи, коли їх благополуччя та розвиток здійснюються не на шкоду майбутнім поколінням. Все це безпосередньо пов’язано із діяльністю та завданнями Мінприроди. Крім того, впровадження ідей освіти для сталого розвитку неможливе без висококваліфікованих фахівців-екологів.

Основне завдання Мінприроди – збереження та охорона природного середовища. Збереження, охорона природного середовища це, по суті, збереження життя людини, охорона його здоров’я, життєвого простору. Екологія у класичному розумінні це вчення про взаємовідносини, взаємодію живих організмів із середовищем існування життя, що має відношення і до людини як розумного представника живого світу. Людина має оволодіти екологічним вченням, екологічною культурою поведінки для збереження середовища свого існування. Екологічна освіта має озброїти людину знанням про закони, правила безпечного співіснування з природним середовищем, збереження природних якостей водних, лісових, степових ландшафтів, екологічних систем. Екологічна освіта формує екологічно свідомого та відповідального за збереження довкілля громадянина суспільства.