Проблеми та перспективи розвитку екологічної освіти в України

 

У забезпеченні сталого розвитку особливе місце відводиться саме процесу освіти. Основним завданням цього напряму освіти є формування моделей поведінки, звичок, стилю життя, що відповідають потребам сталого розвитку людства. Це освіта не про сталий розвиток, а для сталого розвитку. Тож учні мають знати не тільки про необхідність зберігання дерев та заощадження паперу та впливу цих процесів на вирішення таких глобальних екологічних проблем, як зміна клімату та запобігання втратам біорізноманіття, а робити практичні справи кожен день, наприклад дописувати до кінця свої зошити та відносити паперові відходи до пунктів прийому макулатури.

Ефективність від прищеплення учням знань та навичок сталого розвитку залежить від комплексного, взаємопов’язаного підходу на всіх рівнях (національний, міжнародний, локальний), а саме формування в цьому напрямку національних стратегічних документів, врахування міжнародного досвіду, участь у міжнародних процесах з питань освіти в інтересах сталого розвитку, та реалізацію національних планів дій шляхом запровадження курсів, навчальних та позакласних занять на рівні громади, вчителя та учня.

На сьогодні у початковій школі екологічні знання інтегровані у зміст багатьох предметів. Найважливішу роль у формуванні екологічної культури учнів відіграють, звичайно, біологія та географія. У змісті цих предметів розкриваються унікальні явища життя на планеті у його зв’язках із неживою природою. Вносить свій внесок в систему екологічних знань та розвиток екологічно правильної поведінки школярів і курс хімії та фізики. Навчальним планом для старшої профільної 11-річної школи передбачено обов’язкове вивчення екології у 11 класі.

Так, в умовах українських шкіл закладені основи в реалізації освіти в інтересах сталого розвитку, разом з цим існує необхідність підвищення кваліфікації вчителів з питань екологічної освіти та виховання, розробки програм, курсів за вибором, факультативів, гурткових та інших форм навчальних та позакласних занять. Це створить найкращі умови для набуття школярами досвіду прийняття у реальних ситуаціях екологічно вірних рішень. Поняття сталого розвитку виражає досить просту ідею: необхідно досягти гармонії між людьми, з одного боку, і суспільством та природою – з іншого.

Підвищення загальноосвітнього рівня вчителів з питань освіти в інтересах сталого розвитку розширить їх можливості та спроможність до самореалізації і самоосвіти, відкриває нові перспективи в професійній діяльності. Запровадження нових навчальних курсів надасть можливість збільшити в подальшому робочі місця (години) для викладачів шкіл та вищих навчальних закладів, що відобразиться на їх матеріальному становищі.

Формування в школярів нового типу мислення для сталого розвитку з щоденним екологічно доцільним стилем життя є важливим підґрунтям для подальшого виховання не тільки кваліфікованих спеціалістів в сфері екології, які системно вивчають цю проблематику, а і для всіх членів екологічно свідомого суспільства.