Забруднення повітря

Забруднення повітря – одна із головних причин передчасних смертей в Європі

Забруднення повітря – головна екологічна причина передчасних смертей в Європі, що викликає серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, а також захворювання дихальних шляхів і рак легенів. Забруднення навколишнього атмосферного повітря стає причиною передчасної смерті 600 000 чоловік в регіоні ЄЕК ООН щорічно. Це в 10 разів більше числа смертей в дорожньо-транспортних пригодах. Понад 95% міського населення в Європі піддаються впливу концентрації тонкодисперсних частинок і озону, що перевищує встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) рівні. Токсичні важкі метали і стійкі органічні забруднювачі, що погано впливають на здоров'я людини і навколишнє середовище, накопичуються в харчових ланцюгах і організмі людини. Навіть в низькій концентрації вони можуть мати з плином часу серйозні наслідки.

Для кількісної оцінки впливу забруднення повітря на здоров’я в окремо взятих групах населення ВООЗ було розроблено програмне забезпечення AirQ+, що дозволяє оцінити як короткочасні, так і тривалі впливи окремих забруднюючих речовин на здоров’я людей. Програмне забезпечення та методичні посібники щодо його використання можна завантажити на офіційному сайті ВООЗ за посиланням: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution.

Незважаючи на те, що в даний час в деяких регіонах Європи ведеться процес відновлення екосистем після підкислення, надмірна кількість сполук азоту в атмосфері є на сьогоднішній день основною причиною змін флори, які можуть привести до скорочення видів, що перебувають під загрозою зникнення і внесених до Міжнародних Червоних списків. Разом з тим, забруднення повітря може призвести до збільшення числа рослин і комах, що викликають алергію або переносять захворювання. Надлишок сполук азоту призводить також до цвітіння водоростей у водних екосистемах.

У кількох європейських містах значна частина концентрації тонкодисперсних частинок викликана перенесенням вторинних частинок, що виникають в повітрі через викиди аміаку, сірки і оксидів азоту на великі відстані. Фонова концентрація озону, ртуті та деяких стійких органічних забруднювачів в Європі і Північній Америці в значній мірі обумовлена викидами за межами цих континентів. Для боротьби із забрудненням повітря необхідні скоординовані заходи як на національному, так і на міжнародному рівні, а також наукове і політичне співробітництво.

Витрати на боротьбу з викидами, як правило, набагато нижчі, ніж витрати, пов'язані зі збитком для здоров'я людини і навколишнього середовища. Для промисловості одні тільки витрати за невихід працівників на роботу, пов'язаний із забрудненням повітря, вищі, ніж витрати на скорочення викидів. У більш довгостроковій перспективі поліпшення стану здоров'я населення призведе до збільшення валового внутрішнього продукту. При застосуванні міжнародного підходу, заснованого на співпраці, розширення ринку чистих технологій буде сприяти зниженню витрат на виробництво необхідного обладнання та, як наслідок, на вжиття заходів щодо скорочення викидів.

Політика по боротьбі із забрудненням повітря тісно пов'язана з політикою в галузі клімату, енергії, сільського господарства та біорізноманіття. Більшість заходів політики по боротьбі із забрудненням повітря матимуть позитивний ефект в плані протидії зміні клімату та навпаки. Економія енергії і зрушення в енергобалансі сприяли як зменшенню забруднення повітря, так і зниженню впливу на клімат. Вони будуть мати важливе значення і в майбутньому. Проте заохочення використання біомаси та біопалива без будь-яких додаткових заходів може призвести до збільшення викидів забруднювачів повітря. Політика по боротьбі із забрудненням повітря може в значній мірі сприяти досягненню кількох цілей сталого розвитку: забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччя для всіх; ліквідації голоду, забезпечення продовольчої безпеки і сприяння сталому розвитку сільського господарства; забезпечення безпеки і стабільності міст і населених пунктів; забезпечення доступу до сталих і сучасних джерел енергії для всіх; захисту і відновлення екосистем суші і сприяння їх раціональному використанню, а також припинення втрати біорізноманіття.

Ось чому на Восьмій конференції міністрів «Довкілля для Європи» у порядку денному представлено питання «Підвищення якості повітря в інтересах поліпшення стану довкілля і здоров'я людини». На заході розглянуть доповідь «На шляху до більш чистого повітря: наукова доповідь 2016 року - Резюме для політиків», а також приймуть Батумську ініціативу по боротьбі за чисте повітря на 2016-2021 роки.

Цілі Батумської ініціативи по боротьбі за чисте повітря наступні:

 • Надати урядам та іншим зацікавленим сторонам перелік можливих конкретних дій щодо вирішення проблем, пов'язаних із забрудненням повітря на місцевому, національному та регіональному рівнях;
 • Спонукати до дій щодо рішення тих проблем забруднення повітря, яким в даний час не приділяється увага;
 • Надати допомогу в подальшому процесі виконання зобов'язань, взятих в рамках Конвенції ЄЕК про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Конвенція по повітрю) і протоколів до неї;
 • Запропонувати зацікавленим сторонам підтримувати дії з підвищення якості повітря, зокрема заходи з нарощування потенціалу та надання технічної допомоги;
 • Запропонувати урядам взяти на себе добровільні зобов'язання по здійсненню конкретних дій та обміну інформацією про досягнуті успіхи і нові виклики в ході майбутніх нарад Комітету ЄЕК з екологічної політики.

У документі вказані можливі дії щодо налагодження систематичної, порівнянної і транспарентної діяльності з моніторингу та ведення кадастрів викидів, розробки національних програм дій по скороченню забруднення повітря, підвищення обізнаності громадськості, нарощування потенціалу і дій щодо технічної підтримки, політики тощо.

Наприклад, можливі дії по налагодженню систематичної, порівнянної і транспарентної діяльності з моніторингу та ведення кадастрів викидів включають в себе:

 • Щорічний збір даних і ведення кадастрів та інформації про рівні викидів сірки, оксидів азоту, дисперсних речовин, аміаку, летких органічних сполук, деяких важких металів (які перераховані в Протоколі по важких металів 1998 з внесеними в нього в 2012 році поправками) і деяких стійких органічних забруднювачів з урахуванням Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, і приземного озону;
 • Подання даних по як мінімум всім великим точковим джерелах і, в міру можливості, інформації по сільськогосподарським і мобільним джерелах забруднення відповідно до механізму, встановленого відповідно до Протоколу про регістри викидів і перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції;
 • Стимулювання співпраці і обміну інформацією між міжнародними, національними, субнаціональними і місцевими органами влади з питань, пов'язаних із забрудненням повітря;
 • Призначення установ, відповідальних за моніторинг якості повітря і обмін даними між різними субнаціональними мережами, а також за узгодження методологій моніторингу – у відповідних випадках з урахуванням національних обставин;
 • Призначення установ, відповідальних за розробку щорічних кадастрів викидів забруднювачів повітря;
 • В тих випадках, коли системи вже добре налагоджені – надання технічної підтримки в моніторингу якості повітря і розвитку кадастрів тим країнам, які тільки розпочали свою діяльність у даній галузі, і обмін з ними експертними знаннями в цьому аспекті.

 

Документи та матеріали

Батумська ініціатива по боротьбі за чисте повітря (2016-2021 роки)

Документ підготовлений відповідно до Плану реформи процесу «Довкілля для Європи» в якості пропонованого підсумкового документу Восьмої Конференції міністрів «Довкілля для Європи». Підготовлено Президією Виконавчого органу з Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Зацікавленим країнам і сторонам пропонується представити інформацію про свої зобов'язання по цій ініціативі, використовуючи типову форму, що міститься в додатку. Мета Батумський ініціативи по боротьбі за чисте повітря полягає в заохоченні і підтримці урядів та інших суб'єктів в їх роботі по поліпшенню якості повітря на період 2016-2021 років.

Сім тез про забруднення повітря для міністрів

В документі наведені сім тез взяті з резюме доповіді про оцінку в рамках Конвенції по повітрю. Мета цього документа – посприяти в проведенні дискусії з питання про підвищення якості повітря в інтересах поліпшення стану навколишнього середовища і здоров'я людини.

Підвищення якості повітря інтересах покращення стану довкілля та здоровя довкілля. Записка Комітету по екологічній політиці

У документі розглядаються узгоджені питання для обговорення на тему «Підвищення якості повітря в інтересах поліпшення стану навколишнього середовища і здоров'я людини», описуються забруднювачі повітря та політика в галузі охорони навколишнього середовища і здоров'я людини, визначаються сектори, що є джерелами найбільш значного забруднення і способи фінансування відповідних заходів щодо скорочення забруднення повітря, а також обговорюються питання інформованості громадськості і співпраці.