Зелена економіка

 

«Зелена» економіка – новий глобальний напрямок розвитку

Екологізація економіки, що розглядається як спосіб сприяння економічному прогресу при забезпеченні екологічної стійкості та соціальної рівності, розглядається як перспективний шлях для досягнення сталого розвитку. З цієї причини ООН і її держави-члени працюють над тим, щоб охопити в своїх документах, зокрема в Порядку денному сталого розвитку на період до 2030 року і в Цілях сталого розвитку (ЦСР), підходи «зеленої» економіки.

На Сьомій Конференції «Довкілля для Європи», що відбулася в 2011 році в м. Астана (Казахстан) міністри довкілля прийняли рішення сприяти в переході до «зеленої» економіки. Вони наголосили на необхідності активізації зусиль на зменшення залежності економічного зростання від деградації навколишнього середовища шляхом стимулювання «зелених» інвестицій та інновацій, сприяння сталому виробництву, підвищення енерго- та ресурсоефективності. Вони також підкреслили важливість розвитку людського, інституційного та економічного потенціалу підтримки процесу екологізації економіки, зокрема шляхом здійснення наукових досліджень, освітньої діяльності та підготовки кадрів.

Восьма Конференція міністрів «Довкілля для Європи» просуне вперед процес переходу до «зеленої» економіки в регіоні у відповідь на прийняті в Астані зобов'язання, і основна увага на ній буде приділена питанню про те, як почати цей процес. Намір полягає в тому, щоб надати міністерствам навколишнього середовища підтримку щодо розгортання і просування дискусій на тему «зеленої» економіки в уряді їх країн і на інших відповідних форумах і в просуванні порядку денного по «зеленій» економіці. На Восьмій Конференції міністрам також буде запропоновано схвалити Пан'європейські стратегічні рамки екологізації економіки і взяти на себе зобов'язання щодо їх здійснення.

Стратегічні рамки передбачають здійснення країнами Пан'європейського регіону такої моделі розвитку, яка б забезпечувала економічний прогрес, соціальну справедливість і стале використання екосистем і природних ресурсів в інтересах задоволення потреб нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. «Зелена» економіка як один з підходів до переорієнтування споживчих звичок, інвестицій і торгівлі в підтримку інклюзивної «зеленої» економіки, спрямованої на загальне процвітання, є одним з перспективних шляхів до досягнення цілей в галузі сталого розвитку в регіоні і за його межами.

Мета Стратегічних рамок полягає в тому, щоб служити орієнтиром в процесі переходу регіону до інклюзивної «зеленої» економіки до 2030 року. Такий перехід при достатній підтримці і достатніх стимулах забезпечить залучення інвестицій в інновації в області «зелених» технологій, продуктів і послуг та сприятиме передачі екологічно чистих технологій і формування екологічної поведінки споживачів. Це дозволить знизити ризики для навколишнього середовища і вирішити проблему дефіциту екологічних ресурсів, а також створити «зелені» робочі місця і звести до мінімуму негативні наслідки змін для підприємств і вразливих груп суспільства.

Стратегічні рамки допоможуть країнам в розробці і здійсненні їх політики, стратегій і планів щодо екологізації економіки та досягнення цілей сталого розвитку. З цією метою Стратегічні рамки визначають концепцію, цілі та пріоритетні галузі діяльності, які спираються на політику, яка випливає з підсумків Конференції «Ріо+20» і Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року, а також на сформовану в регіоні базу знань і передову практику. З метою підтримки здійснення Стратегічних рамок пропонується Батумська ініціатива по «зеленій» економіці розрахована на період 2016-2030 років. Ця ініціатива передбачає прийняття зацікавленими країнами і організаціями державного і приватного секторів добровільних зобов'язань щодо дій по «зеленій» економіці.

Для переходу до «зеленої» економіки буде потрібно налагодження більш тісної співпраці між країнами і в межах країн, оскільки заходи політики, в тому числі ринкові інструменти, сприяють досягненню більш високих результатів лише в тому випадку, якщо вони здійснюються на чітко визначеній, передбачуваній і скоординованій основі. Крім того, співпраця дозволяє проводити обмін знаннями, досвідом і кращими практиками та сприяє більш ефективному залученню приватного сектора і громадянського суспільства, роль і вплив яких все частіше виходять за межі національних кордонів. Стратегічні рамки сприятимуть поглибленню такого співробітництва.

Екологізація економіки в Пан'європейському регіоні дозволить досягти трьох основних завдань:

 1. Скорочення екологічних ризиків і дефіциту природних ресурсів;
 2. Зміцнення економічного прогресу;
 3. Підвищення добробуту людини і зміцнення соціальної справедливості

 

Досягнення цих трьох завдань сприятиме процвітанню за рахунок економічного прогресу, що забезпечує стійкість навколишнього середовища і соціальну інклюзивність. Цього можна домогтися шляхом стимулювання і заохочення інвестицій і торгівлі на підтримку такого економічного прогресу, який забезпечував би більшу справедливість і не супроводжувався погіршенням стану навколишнього середовища. Крім того, для його досягнення необхідно стимулювати споживачів до зміни їх звичок, з тим щоб не допускати надмірного споживання і вивести на передній план «зелені» товари і послуги. Підтримка таким чином природного капіталу, екосистем і відповідних послуг дозволить підвищити якість життя і буде сприяти загальному процвітанню, а скорочення навантаження на навколишнє середовище призведе до зниження ризиків для здоров'я людини і підвищенню рівня добробуту.

Були визначені наступні дев'ять комплексних пріоритетних областей діяльності із зазначенням пріоритетних дій Стратегічних рамок:

 1. Вдосконалення зміни і оцінки природного капіталу;
 2. Сприяння зменшенню негативних зовнішніх факторів і сталому використанню природного капіталу;
 3. Зміцнення екосистем і екосистемних послуг як частини екологічної інфраструктури;
 4. Зміна поведінки споживачів на користь моделей сталого споживання;
 5. Розширення чистого фізичного капіталу для моделей сталого виробництва;
 6. Сприяння розвитку «зеленої» та справедливої торгівлі;
 7. Збільшення кількості екологічних і гідних робочих місць при одночасному розвитку необхідного людського капіталу;
 8. Поліпшення доступу до послуг, здорового способу життя і благополуччя;
 9. Сприяння участі громадськості та освіти в інтересах сталого розвитку.

Інформація про вжиті країнами і організаціями зобов'язання щодо дій по переходу до «зеленої» економіки буде розміщена на «Платформі знань про «зелене» зростання», для того, щоб надати користувачам зручний глобальний доступ з метою обміну кращими практиками та досвідом.

 

Документи та матеріали

Панєвропейські стратегічні рамки екологізації економіки

Стратегічні рамки передбачають здійснення країнами Пан'європейського регіону такої моделі розвитку, яка б забезпечувала економічний прогрес, соціальну справедливість і стале використання екосистем і природних ресурсів в інтересах задоволення потреб нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. «Зелена» економіка як один з підходів до переорієнтування споживчих звичок, інвестицій і торгівлі в підтримку інклюзивної «зеленої» економіки, спрямованої на загальне процвітання, є одним з перспективних шляхів до досягнення цілей в галузі сталого розвитку в регіоні і за його межами.

 

Екологізація економіки в панєвропейському регіоні. Записка Комітету по екологічній політиці

Цей документ описує можливості і завдання екологізації економіки, можливі шляхи досягнення стійкості, в тому числі із залученням «зелених» стимулів, а також кроки з розвитку співробітництва між країнами загальноєвропейського регіону для сприяння переходу до екологічної економіки. Мета документу – сприяти обговоренню теми екологізації економіки в загальноєвропейському регіоні, надавши довідкову інформацію.